VISJON

SCI skal virke som en katalysator for forandring både i invdividet og i samfunnet. Det vil si forandring mot en livsstil grunnet på internasjonal solidaritet og rettferdighet, bærekraftig utvikling, enkeltmenneskets politiske engasjement på alle plan og respekten for individetet slik den kommer til uttrykk i menneskerettighetserklæringen. 

VERDIGRUNNLAG

SCI tror at alle mennesker kan leve sammen i gjensidig respekt og at konflikter mellom nasjoner, samfunn og folk kan løses uten bruk av vold. Fredelig sameksistens anses derfor som et mål å strebe etter. Med fredelig sameksistens mener vi en tilstand der akutte konflikter håndteres på en konstruktiv måte, slik at lidelse og urett minimeres og gjensidig nytte maksimeres, slik at grunnleggende menneskelige rettigheter og behov i størt mulig grad blir til tilgodesett. Fred er noe det må jobbes med over tid og noe vi aldri blir "ferdig" med. Det vil stadig finnes konflikter på ulike nivåer i samfunnet, og derfor er fredsbygging og fredsbyggende aktiviteter en pågående prosess, like mye som et mål vi ønsker å oppnå. Fred kan sies å være en type tankegang og en måte å forholde seg til omverdenen på, som kontinuerlig må fremmes på alle beslutningsnivåer, og blant alle aldre og sosiale grupperinger i samfunnet.

MÅLSETNINGER

Våre målsetninger er at vi skal:
  • bidra til å endre urettferdige sosiale og økonomiske strukturer, og dermed bidra til byggingen av en global fredskultur
  • stimulere til frivillig innsats i lokal- og verdenssamfunnet
  • skape forum for interkulturell læring, forståelse og respekt, på tvers av nasjoner og folk - og dere ulike måter å møte hverdagslike utfordringer på
  • arbeide for en internasjonal siviltjeneste som på sikt kan erstatte militærtjeneste

Kontakt oss!

Internasjonal Dugnad
Org.nr: 975502775
Mailadresse: info@internasjonaldugnad.org
Telefonnummer: 40512753